لیست قیمت نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک اکسیر ۱۴۰۳

لیست قیمت نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک اکسیر ۱۴۰۳

لایسنس

رایگـــــــــــــــــــان (ERX)

 • لایسنس دائمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه

لایسنس

مطب پایـــه اکسیـــر

 • لایسنس دائمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه
 • وقت دهی
 • گزارشات
 • پشتیبانی رایگان
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه 200 هزار تومان

۹/۰۰۰/۰۰۰

لایسنس

مطب شبکه اکسیـــر

 • لایسنس دائمی ۲ سیستم شبکه‌ای
 • پذیرش + ویزیت
 • وقت دهی
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • پشتیبانی رایگان
 • مدارک
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه 500 هزار تومان

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

لایسنس

کلینیـــــک اکسیــــر

 • لایسنس دائمی ۷ سیستم شبکه‌ای
 • پذیرش + ویزیت
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • مدارک + وقت دهی
 • پشتیبانی رایگان
 • اولویت پشتیبانی
 • منشی + پزشک
 • انبار داری + صندوق
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه ۱ میلیون تومان

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

لایسنس

رایگـــــــــــــــــــان (ERX)

 • لایسنس دائمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه

لایسنس

مطب پایـــه اکسیـــر

 • لایسنس دائمی
 • پذیرش
 • ارسال نسخه
 • وقت دهی
 • گزارشات
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه 200 هزار تومان
 • پشتیبانی رایگان

۹/۰۰۰/۰۰۰

لایسنس

مطب شبکه اکسیـــر

 • لایسنس دائمی ۲ سیستم شبکه‌ای
 • پذیرش + ویزیت
 • وقت دهی
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • پشتیبانی رایگان
 • مدارک
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه 500 هزار تومان

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

لایسنس

کلینیـــــک اکسیــــر

 • لایسنس دائمی ۷ سیستم شبکه‌ای
 • پذیرش + ویزیت
 • ارسال نسخه + گزارشات
 • مدارک + وقت دهی
 • پشتیبانی رایگان
 • اولویت پشتیبانی
 • منشی + پزشک
 • انبار داری + صندوق
 • پنل پیامک خدماتیبا شارژ اولیه ۱ میلیون تومان

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

خرید آنلاین

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

ماژول ها