اين نوع نمايندگي ويژه شخصیت‌های حقوقی است، كه در آن معرفي مشتري، آموزش و پشتيباني محصول با توجه به نوع نمایندگی با نماينده می‌باشد.

عاملیت فروش و پشتیبانی اکسیر

شرایط نمایندگی رسمی اکسیر:

ارسال مدارک درخواستی و دریافت کد نمایندگی

اخذ نمایندگی فروش و یا خدمات با توجه به شرایط و توانایی نماینده

پایبندی به آئین‌نامه نمایندگان اکسیر و دارا بودن حسن شهرت

برخورداري از پرسنل کافی با دانش و تجربه كافي در زمينه فروش، آموزش و پشتيباني محصولات اکسیر با توجه به نوع نمایندگی

برخورداري از شرايط محيطي و مكاني مناسب

ارائه گزارش‌هاي ماهانه فروش، آموزش و پشتیبانی به مرکز نمایندگان اکسیر با توجه به نوع نمایندگی