برای مشاهده توضیحات روی نقاط زرد کلیک کنید

تاریخ مراجعه افراد به همراه نوع سرویس 
جهت اعمال تخفیف و بیمه و تغییر دادن قیمت پایه سرویس ها 
ایجاد پرونده جدید

جست وجو پرونده هر شخص بر اساس اطلاعات ثبت شدهدریافت گزارش فردی برای تمام مراجعات
ارجاع به مراکز درمانی جهت بستری یا نامه بیمه تکمیلی و ….
ثبت و ذخیره پرونده پس از تکمیل اطلاعات و مشخصات ستاره دارامکان پرداخت اقساطی ویژه کلینیک های زیبایی و دندان پزشکیمشاهده تاریخ مراجعه به همراه سرویس
مشاهده پذیرش های روز توسط پزشک به تفکیک رنگ بر اساس ترتیب ورود (مراجعه به اتاق)
جست و جو بیمار از طریق نام و نام خانوادگی و موبایل

وارد کردن شماره پرونده و مشاهده ی اطلاعات فرد
ذخیره پذیرش توسط پزشک (فعالسازی این گزینه از تنظیمات)استحقاق سنجی بیمه

تجویزات دارویی و غیردارویی

استعلام هوشمند کد ملی

مشاهده نسخه تجویز شده به همراه کد رهگیری