تور مجازی اکسیر

Exir-Screen-App
تاریخ مراجعه افراد به همراه نوع سرویس 
جهت اعمال تخفیف و بیمه و تغییر دادن قیمت پایه سرویس ها 
جهت ایجاد پرونده جدید

جست وجو پرونده هر شخص بر اساس اطلاعات ثبت شده

دریافت گزارش فردی برای تمام مراجعات
ارجاع به مراکز درمانی جهت بستری یا نامه بیمه تکمیلی و ….
ثبت و ذخیره پرونده پس از تکمیل اطلاعات و مشخصات ستاره دار
ماژول مالی و پرداخت اقساطی
امکان پرداخت اقساطی ویژه کلینیک های زیبایی و دندان پزشکی
مشاهده تاریخ مراجعه به همراه سرویس
مشاهده پذیرش های روز توسط پزشک به تفکیک رنگ بر اساس ترتیب ورود (مراجعه به اتاق)
جست و جو بیمار از طریق نام و نام خانوادگی و موبایل
وارد کردن شماره پرونده و مشاهده ی اطلاعات فرد
ذخیره پذیرش توسط پزشک (فعالسازی این گزینه از تنظیمات)

درخواست نسخه رایگان