تصاویر نرم افزار 

تصاویر نرم افزار 

نرم افزار مطب اکسیر
نسخه الکترونیک
بکاپ آنلاین
نوبت دهی
تامین اجتماعی
استحقاق سنجی
pcpos
پذیرش اکسیر
پرونده الکترونیک
مدیریت پذیرش
پذیرش
منحنی دور سر
منحنی رشد
نمودار رشد
قلم نوری
ماژول مدارک
چک لیست
بخش ویزیت
ارجاع به پزشک
فرمساز
گزارشات
پرینت مالی